X

Цели

Овие шест цели ја формираат основата на стратешкиот план на Еуро Колеџ, кој служи како водич во остварување на својата мисија.

  • Да се создаде интензивна и потентна атмосфера на учење за нашите студенти.
  • Да се регрутираат, задржат и развиваат квалитетни човечки ресурси, факултетска администрација и персонал во соодветни броеви.
  • Да се подржува и потикнува разноврсност во секоја од региите, во организациската култура, наставната програма и надворешните активности.
  • Да се создаде образовна средина која ќе ги подготвува нашите студенти да станат граѓани на глобалното време и глобалната свест.
  • Да се засили партиципатијата во регионалните проекти и надворешните активности.
  • Водечки атрибут да бидат квалитет, да се создаде квалитетна средина и простории кои ќе бидат атрактивни, функционални и сигурни.

This website uses cookies.