X

Листа на задолжителни, изборни и слободни изборни предмети

 

Програмата се состои од вкупно 11 предмети, 6 (шест) задолжителни и 5 (пет) изборни, од кои 1 (еден) е од листата на слободни изборни предмети. Задолжителните предмети имаат 55% учество, изборните 36%, а слободни изборни се застапени со 9%.

ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 1. МБ201 – Методологија на Истражување
 2. МБ202 – Бизнис Моделирање
 3. МБ203 – Менаџирање на Информациски Системи
 4. МБ207 – Организациска Теорија и Развој
 5. МБ212 – Мултинационален Бизнис
 6. МБ220 – Специјалистички труд (Дисертација)

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 • МБ204 – Меѓународна Трговија и Финасии
 • МБ205 – Економија на Индустрија
 • МБ206 – Менаџмент на Проекти
 • МБ208 – Глобален Маркетинг
 • МБ209 – Финансиско Планирање
 • МБ210 – Корпоративни Комуникации
 • МБ211 – Менџмент на Продажба
 • МБ213 – Основи на Лидерство и Тимска Работа
 • МБ214 – Етика и Одговорност
 • МБ215 – Менаџерска Економија
 • МБ216 – Алатки за Ефективен Менаџер

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ*

 • МБ204 – Меѓународна Трговија и Финасии
 • МБ205 – Економија на Индустрија
 • МБ206 – Менаџмент на Проекти
 • МБ208 – Глобален Маркетинг
 • МБ209 – Финансиско Планирање
 • МБ210 – Корпоративни Комуникации
 • МБ211 – Менџмент на Продажба
 • МБ213 – Основи на Лидерство и Тимска Работа
 • МБ214 – Етика и Одговорност
 • МБ215 – Менаџерска Економија
 • МБ216 – Алатки за Ефективен Менаџер

 

* Забелешка – бидејќи ПВПУ Еуро Колеџ во моментот има акредитирано само една програма од втор циклус, листата на изборни и слободни изборни предмети е идентична.

This website uses cookies.