X

Англиски Јазик – Основно Ниво (А1)

Програмата се однесува на образование на возрасни за слушатели кои сакаат да се усовршат и стекнат со знаења по Англиски јазик-основно ниво кое е соодветно на А1 според CEFR и се состои од два модула(А1.1 и А1.2). По завршување на програмата кандидатот може да продолжи со изучување на Англискиот јазик –ниво А2 според CEFR. Со завршување на оваа програма кандидатот ќе може на работните позиции каде што аплицира да го приложи нивото на познавање на јазикот А1 онаму каде што се бара како и да напредува во работните позиции кои ги посакува.Секој кандидат ќе се здобие со основно (општо) познавање на Англискиот јазик кој е потребен речиси за секоја работна позиција на пазарот на трудот.

Критериуми за влез во програмата:

 • да има завршено средно тригодишно или четиригодишно образование
 • да биде постаро од 15 години

Времетраење на програмата

 • Број на часови неделно: 6
 • Траење на програмата во месеци: 8 месеци
 • Вкупен број на часови: 192

Наставна програма:

А1.1 ниво

 • Граматика:Present Simple, Pronouns, Articles,Preposition of place and time, conjuctions, irregular plurals,possessive,adjectives,too/very,can,short form answers,will(offers), going to, adverbs of frequency, imperatives,Past Simple,Present Continuous,Comparatives,Superlatives, Irregular Adverbs
 • Вокабулар и Тематика:Numbers, countries, nationalities,times,days, dates, years, seasons,shops and places,sport and activities, jobs, rooms and furniture,colours, size and weight,body parts and appearance,food, meals,cooking,weather,transport,health,feeling and emotions,street directions,clothes.
 • Функции: поздрав и претставување,купување и прашување за цени, прашања за лични информации,опис на луѓе и предмети, зборување за(време, рутини,фреквентност,допаѓање,минати искуства,идни аранжмани)давање мислење,понуда и побарување,аплицирање на работа , давање на дозвола,инструкции и сугестии,покана,прифаќање,одбивање и заблагодарување.

А1.2 ниво

 • Граматика:Present Simple, Articles, Pronouns,Countable/uncountable nouns,adverbs of frequency and manner,too/not enough,can/could for request,adjectives and modifiers,Past Simple,Present Continious for temporary situation and future arrangements,Present Perfect and participles, Imperatives, should for advice,have to/need to for obligation,be,present Present Simple and Future Simple for future facts.
 • Вокабулар и Тематика: Families,food and meals, clothing and shopping,prices,daily routines, personality, appearance,present and childhood abilities,basic suffixes,work and jobs,transport,travel,festivals and celebrations,hotel situations,weather and climate.
 • Функции: давање мислења, зборување за(рутини и навики,намери,можности,правила и обврски,чувства),опис на искуства,компарирање,покана,донесување одлуки,опис и купување на работи,изразување надеж,давање инструкции,давање понуди,совети и сугестии,извинување, честитање.

 

This website uses cookies.