X

Двајца професори и десет студенти од “Еуро Колеџ“ кон крајот на октомври заминаа во Соверато, Италија во соработка со партнерот JUMP ‐ Gioventu in riSalto од Соверато, Италија.

Во јуни оваа година „ Еуро Колеџ“ преку проектот “Имплементација на практична настава во високо образование“ стана корисник на грант од Европска Унија подржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во рамки на проектот имаше тренинг обука на двајца професори во времетраење од една недела преку размена на искуства за реализирање на практична работа и обука на Università della Calabria ‐Cosenza, Italy и италијански компании. Обуката успешно беше завршена.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

This website uses cookies.