X

Додела на сертификати за успешно завршена програма за образование за возрасни „Службеник во Книговодство“, проект финансиран од страна на Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување наменет за невработени лица, како дел од оперативениот план за вработување.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

This website uses cookies.